มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น การกาหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

Comments