มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมี แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

Comments