มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม จะต้องมีแนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน 

Comments