เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร จะต้องมีการแสดงเจตนารมณ์ หรือคามั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

Comments