การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องมีการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูล ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Comments