วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

ภายในปี  2559  โรงเรียนบ้านนาโคก  ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรม  นำความรู้  สู่เศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข  เรียนอย่างมีความสุข  สนุกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  กว้างไกลทันต่อเหตุการณ์  ประสานชุมชน บุคลากรทุกคนพร้อมอุทิศให้ลูกศิษย์มีความรู้เป็นนักสู้ที่เข้มแข็ง  สุขภาพแข็งแรงและสุภาพอ่อนโยน


พันธกิจ

1.       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีคุณธรรมและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.       ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้สะอาดสวยงามและเอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                                         

3.       ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยบนพื้นฐานของความเป็นไทย

4.       ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

5.       จัดหาแหล่งเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

6.       ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพ

7.       ส่งเสริมองค์กรชุมชน  ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและประสานความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน

8.       ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนรู้

9.       ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  ดนตรี  และศิลปะ

Comments