ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร จะต้องมีข้อมูล ชื่อ–นามสกุล และตาแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด 

Comments