อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจ ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เป็นต้น 

Comments