ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Comments