รายงานผลการสารวจความพึงพอใจ การให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องมี ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตาม อานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.

2561 ที่ผ่านมา 

Comments