คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอานาจหน้าที่หรือ ภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ 

Comments