e–Service

E–Service จะต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องเป็นช่อง ทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น Smart OBEC, My office, AMSS++, Smart Area, Smart Office เป็นต้น
Comments