ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการ ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็น ข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Comments