การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อ ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและ รักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไป ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

Comments