รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

จะต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีและจัดทำเป็นรายงานผลการดาเนินงานประจำปีของ หน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

Comments