นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีนโยบายหรือ ทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ หน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 

Comments