ข้อมูลการประเมิน ITA 2563

การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

รายการประเมิน    รูปแบบไฟล์
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที
        
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน        
05 ข้อมูลการติดต่อ          
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง       
07 ข่าวประชาสัมพันธ์        
08 Q&A             
09 Social  Network       
010 แผนดำเนินงานประจำปี   
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน   
012 รายงานการดำเนินงานประจำปี    
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ    
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ    
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    
017 E-Service         
018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี            
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน        
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี           
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ        
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน     
024 รายงานผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล     
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       
027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล     
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี    
029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ     
030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ                  
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี     
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น     
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต   
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน     
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน     
043 การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน    
Comments