ข้อมูลการประเมิน ITA 2563

การเข้าถึงข้อมูลการประเมิน 2563  (Integrity and Transparency Assessment: ITA)


https://docs.google.com/spreadsheets/d/18aQrC3b0qrcZWnvs5V0f51aZQ_IBKMrcbdkRw66X_H8

รายการประเมิน     รูปแบบไฟล์
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที
        
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2563         
05 ข้อมูลการติดต่อ           
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง        
07 ข่าวประชาสัมพันธ์         
08 Q&A              
09 Social  Network        
010 แผนดำเนินงานประจำปี 2563    
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2563    
012 รายงานการดำเนินงานประจำปี 2562     
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน    
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ     
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563     
016 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562     
017 E-Service          
018 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563             
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน ปี 2563         
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562            
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563         
022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2563     
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563      
024 รายงานผลการขัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562     
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563      
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563        
027 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563      
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562     
029 แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบ      
030 ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตทุจริตและการพฤติมิชอบ                   
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการพฤติมิชอบประจำปี 2563      
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี 2563     
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร       
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี 2563     
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563     
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ปี 2563    
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563      
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563    
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน ปี 2563      
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562      
Comments