ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านนาโคก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ..  2460   โดยรองอำมาตย์ตรีจำรัส   ภัทรูนาวิก  ปลัดจังหวัดเลย    มีหลวงฤทธิ์โยธี   กำนันตำบลนาโคกในสมัยนั้น  เป็นผู้ให้ความอุปการะและทำหน้าที่ครูใหญ่  ครั้งแรกมีเพียงครูคนเดียว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาโคกเป็นที่เรียน

          ในปี  พ..  2470   นายน้อย  สุกรนันท์  ครูใหญ่ได้ย้ายที่เรียนมาจากศาลาวัดบ้านนาโคกไปเรียนที่ศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านที่ทำการซ่อมแซมขึ้นใหม่

            ในปี  พ..  2475   นายลิน  ไชยศรีสงคราม  ครูใหญ่  เห็นว่าศาลาวัดร้างที่ใช้เรียนทรุดโทรมมากไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงย้ายที่เรียนมาจากศาลาวัดร้างไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาโคกอีกครั้งหนึ่ง

          ในปี  พ..  2483   นายดา   ดาวงษา   ครูใหญ่   ได้นำชาวบ้านปลูกสร้างอาคารชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน  ซึ่งชาวบ้านได้จับจองไว้เป็นที่ของโรงเรียน  ตั้งแต่  พ..  2463   และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านนาโคกมาเรียนที่อาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้นนั้น

           ในปี  พ..  2491  นายใหม่   ศรีสุวรรณ   เห็นว่าอาคารชั่วคราวในที่ใช้เรียนนั้นชำรุดมากไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงย้ายที่เรียนไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านนาโคกเช่นเดิม และใน พ..2493  นายใหม่  ศรีสุวรรณ  ได้รื้ออาคารชั่วคราวที่สร้างในที่ดินโรงเรียนปัจจุบันซึ่งชำรุดไปซ่อมแซมที่ศาลาวัดร้าง  เสร็จแล้วได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดบ้านนาโคก  ไปเรียนที่ศาลาวัดร้างซึ่งซ่อมแซมเสร็จแล้ว

          ในปี  พ..  2502    นายผัน กัลยา  ครูใหญ่   ได้ชักชวนชาวบ้านซื้อต้นเสาไว้จำนวน  35   ต้น  และในปี  พ..  2507  นายธีระพงษ์    ศรีปูณะ   ครูใหญ่   ได้ชักชวนชาวบ้านและคณะครูจัดหาตัวไม้มาปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินโรงเรียนปัจจุบัน  โดยยกโครง  ตีเคร่า และมุมสังกะสี ขนาดกว้าง 9.00 เมตร  ยาว   27.00  เมตร   ห้องเรียน  จำนวน  หลัง    แต่ยังไม่เสร็จ

          ในปี  พ..  2509    ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาสมทบให้ จำนวน  50,000  บาท   จึงเสร็จเรียบร้อย  และได้ย้ายที่เรียนจากศาลาวัดร้างกลางหมู่บ้านมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดินปัจจุบันจนถึงทุกวันนี้

ปี  พ.ศ.  2460 – 2520 เปิดสอนตั้งแต่  ชั้น ป.1 – ป.4

ปี  พ.ศ.  2521 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ปี  พ.ศ.  2522 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ปี  พ.ศ.  2529 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

ปี  พ.ศ.  2536 เปิดสอนชั้นอนุบาล  1

ปี  พ.ศ.  2537 เปิดสอนชั้นอนุบาล  2

ปี  พ.ศ.  2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล  3   ขวบ

ปี  พ.ศ.  2541 เปิดสอนชั้นอนุบาล  3

ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

2.ที่ตั้งและขนาด

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาโคก  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียน 221 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2       บ้านนาโคก  ตำบลศรีสองรัก  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  มีพื้นที่  27  ไร่  2  งาน  20  ตารางวา   มีเขตบริการ  6  หมู่บ้าน คือ

1.  หมู่ที่  1 บ้านน้อยนาซำ

2.  หมู่ที่  2 บ้านนาโคก

3.  หมู่ที่  3 บ้านใหม่พัฒนา

4.  หมู่ที่  4  บ้านนาม่วง 

5.  หมู่ที่  5  บ้านท่าบุ่ง

6.  หมู่ที่  10 บ้านโคกสว่าง

7.  หมู่ที่  11 บ้านศรีสองรัก

ปรัชญาของโรงเรียน       ทน.โต  เสฎ.โฐ  มนุส.เสสุ

(ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)


สัญลักษณ์ของโรงเรียน       สองมือชูดอกบัวตูมขึ้นเหนือน้ำ


อักษรย่อโรงเรียน       น.ค.


คำขวัญของโรงเรียน

ใฝ่การศึกษา  พัฒนาสุขภาพดี มีคุณธรรม

นำไปสู่ประชาธิปไตย


สีประจำโรงเรียน     ขาว แดง

สีขาว   หมายถึง   ความรู้คู่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคมที่สงบสุข

สีแดง   หมายถึง   ความหนักแน่น สามัคคีกลมเกลียมยึดมั่นสถาบันComments