แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 ***กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน


*** กรอบภารกิจประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา

 แนวคิด ทิศทางการปฏิบัติงาน

          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 4 มาตรา 22-24 มีเนื้อหาสาระโดยสังเขปกล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามความธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ดังนี้

. สิทธิและโอกาสทางการศึกษา

        1. สิทธิและโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ

        2. การสร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาอย่างทั่วถึง

        3. การส่งเสริมการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ

3. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูสู่มืออาชีพ

4. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

5. การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน

. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการ

1. การสร้างความเข้มแข็ง และประสิทธิภาพของกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีภายในและนอกสถานศึกษา

. นโยบายเร่งด่วน

1. การส่งเสริมผู้เรียนให้รักการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์

2. กิจกรรมการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. การส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ

3. การเรียนรู้สู่อาเซียน

4. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา


Comments