รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีข้อมูล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

Comments