รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส

รายงานการำากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายไตรมาส จะต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน เป็นรายไตรมาส 

Comments