นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์16 ก.ค. 2563 01:50โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคก ขอขอบคุณ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 นางมยุรี ปลั่งกลาง ผอ.กลุ่มบริหารการเงินฯ นางจุรีรัตน์ แถบเงิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายนราพงศ์ อาษารินทร์ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
Comments