e-news‎ > ‎

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียนบ้านนาโคก


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

โพสต์8 ม.ค. 2563 08:40โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2563 09:00 ]

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านนาโคกได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกและส่งเสริมสมรรถภาพที่มีอย่างหลากหลาย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของตน ดังคำขวัญนายกรัฐมนตรีที่ว่า "เด็กไทยยุคใหม่  รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี..

เดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน

โพสต์21 ส.ค. 2562 21:52โดยโรงเรียนบ้านนาโคก เมืองเลย

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโคก ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก และการักษาความสะอาดร่วมกับชุมชน ต.ศรีสองรัก

1-2 of 2