ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีช่องทาง ทผีู่้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้อง เป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

Comments