ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจาปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจาปี จะต้องมี ข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา 

Comments