รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี จะต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ 

Comments