สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน จะต้อง มีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อหรือจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และ จะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

Comments